Ana Sayfa - İrfan Vakfı  
 
 


Om oss/Hakkımızda

KUTUB CAMİÎ ve İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ

 

***

 

Kutub Moské och

Islamisk Kulturcenter

Vårby/Sverige/İsveç

 

Faaliyetler ve amaçlar

 

 

Tel: 00 46 8 710 70 95

Email: varby-kutub@hotmail.com

Orgnr: 812800-0612

 

Portgironummer: 5922 32-3

Bankgironummer: 736-5703

IBAN SE 10 9500 0099 6034 0592 2323

NDEASESS / Nordea Bank AB

 

Faaliyetler ve Amaçlar

 

Muhterem kardeşim, bu kitapçıkta acizâne faaliyetlerimizdeki temel düşüncemizi, hizmet anlayışımızı ve hedeflediğimiz çalışmaların kısaca anlatımını göreceksiniz. İnsana hizmet Hak’ka hizmette geçer espirisiyle hoş bir seda bırakmaktır esas olan!

 

Aktiviteter och målsättningar

 

Ärade bröder, med det här häftet vill vi kortfattad förmedla våra grundtankar vår service känsla och våra arbetssyften. Vi vill framföra esprin att ge service till människan går genom bekänning till Allah och där avsikten med detta egentligen är att lämna en klang efter sig.

 

İlahi mesajı anlamak

 

Allah teâlâ ilk insan topluluklarından beri her ümmete, doğru yolu gösterecek, ilahi mesajı islamı öğretecek, onları dalâletten kurtaracak haberciler, peygamberler, rasuller, beşir ve nezirler göndere gelmiştir. Nefis ve şeytanın, gaflet ve cehaletin sebebiyle o ilahi gerçekler unutulmuş, ya da tahrif edilmişse Allah mesajını tazelemiştir.

 

Asrımızın modern toplumunda bir kez daha müşahede edilen din, çok önemli ve çok canlı bir kurum; insanoğlu için vaz geçilmez, yeri doldurulamaz, pek değerli bir varlık; ve çok büyük bir ihtiyaç; toplumlar bu sahada miljarlık, tiriljonluk masraflar yapmış; ve hâlâ da yeni yatırımlar büyük meblağlar ayrılıyor. Çünkü dinin kendine mahsus özel bir sahası var; o, bütün bilimleri içeren, bilimin ötesinde, insan aklının ve ruhunun derinliklerinden doğal olarak kopup gelen soruları cevaplıyor; ihtiyaçları, merakları tatmin ediyor, korku ve endişeleri dindiriyor, huzur ve mutluluğu sağlıyor. Ne mutlu bu mesajı anlayanlara ve peşinden gidenlere!

 

Att förstå det gudomliga budskapet

 

Alltsedan första människosamhället har Allah sänt, en vägvisare om den rätta vägen, någon som lär ut det gudomliga budskapet islam, räddare för de som gått vilse, skickat profeter, förkunnare, upplysare, avrådare till varje trossamfund. Då det gudomliga budskapet förglömts eller förvrängts orsakad av människans ego, djävulen, likgiltigheten och okunskapen har Allah förnyat sitt budskap.

 

Århundrades moderna samhälle som än en gång observerar religionen, en viktig och livfull institution är en oundviklig, ouppfyllbar plats, dyrbar uppsättning, ett stort behov för människan; samhällen har lagt när miljoner, triljoner för dessa verksamheter; och fortfarande läger man ner stora summor för detta. Därför att religionen är ett enskilt eget område; den innefattar alla vetenskaper inom vetenskapen, svarar på frågor som förundras djupt av människans intellektuell och själsliga djup; tillfredställer deras behov och nyfikenhet, dämpar rädsla och oron, skapar frid och lycka. Vad lyckligt för de som förstår och följer efter det budskapen!

 

İslam nizamı

 

İslam kâinatı yaratan Allah teâlâ’nın mahzâ lütfu ve rahmeti sebebiyle bize gönderdiği bir prospektüsdür; hayatı en doğru, en olumlu biçimde yaşamamız için, bize bahşedilen her türlü nimet ve imkanı en uygun ve en verimli tarzda kullanmamız için sunulmuş bir “kullanma kılavuzu”dur. O fıtrat dinidir, hayat şartlarına uygundur. Ona inanmadan, sımsıkı sarılmadan hayatın manası tam anlaşılamaz ve ömrün sonunda hem maddeten, hem de mânen pişman ve perişan olunur. O sadece manevi, ruhani ve uhrevi bir ayinler ve ibadetler sisteminden ibaret değildir. Aynı zamanda ailevi, ictimai, evrensel, iktisadi, siyasi ... ahkama sahip, gediksiz, eksiksiz, kusursuz bir hayat sistemidir. İşte bu hayat nizamına sarılmaktır asıl mesele.

 

Islams föreskrift

 

Islam är ett prospekt som Allah universums skapare sänt oss av ren välvilja, nåd; är en handbok för att leva våra liv i positiv anda med alla mögligheter och nödvändigheter som finns att tillgå. Den är en naturlig religion, är anpassad till livet. Man kan inte förstå meningen med livet utan att vidmakthålla den annars uppstår i slutskedet av livet ett både materiellt och andligt ånger. Den består inte bara av andliga, själsliga rit, gudstjänster och böner. Den består också av felfria, fulländade och fullständiga föreskrifter om det materiella, familjära, sociala, globala, ekonomiska, politiska och kulturella livssystem.

 

Gerçek ilim şart

 

Faaliyetlerimizde en hayati ihtiyacımız ve en güçlü silahımız gerçek ilimdir. İlerlememiz, kalkınmamız ve yükselmemizin vazgeçilmez şartı, her yönü ve çeşidi ile, gerçek ilimdir. İlmin ana kaynağı ise, hiç şüphe yok ki, sağlıklı düşünme ve ilim zihniyetidir. İlmin zihniyeti olmadan yapılan çalışmalar, çarpık sonuçlara götürür. İş vicdanları eğitecek, takvayı şiar edinecek nesiller, insanlar yetiştirmektir. Mevlam bu hizmeti nasib etsin!

 

Verklig kunskap är nödvändig

 

Aktiviteter med verklig kunskap är vårt livsnödvändiga behov och vårt starkaste försvarsmedel. Reell vetenskap på alla sätt och metoder är ett oundvikligt villkor för att vi skall utvecklas, nå framgång och förbättring. Utan tvekan är huvudkällan till vetenskap ett sant tänkande och vetenskaplig mentalitet. Verksamheter som görs utan vetenskaplig mentalitet orsakar sneda resultat. Arbetet ska grunda sig på att lära samveten, skapa generationer som kännetecknas av gudfruktighet och skola människor. Må Allah låta oss uppnå denna gärning!

 

Yolumuz ve metodumuz

 

Metodumuz, işimizde ve mesleğimizde ihtisaslaşma, iş bölümü yapma ve kollektif çalışmadır. İnsanoğlunun bugünkü medeni başarısı kollektif bir üründür. Düzen ve organizasyonla, emaneti zayi etmeden işi ehline vererek, ilmin, aklın, sevginin, saygının, sabrın, inancın ışığında el ele çalışmaktır. İnsanın kalitesi, ancak ihlas ve samimiyetinin yanında yetenekli ve becerikli olmasıyla mümkündür. Ne mutlu hizmette ehil olanlara ve aşkla çalışanlara!

 

Vår väg och vårt tillvägagångssätt

 

Våra metoder är att dela på uppdrag, specialiseras inom våra arbetsområden och arbeta kollektivt. Dagens civiliserade framgång är en produkt av människosonens kollektiva arbete. Vår väg är att föra arbetet hand i hand utifrån förnuft, kärlek, respekt, tålamod, tron genom ordning och organisation och ge uppdrag till kompetenta utan att förlora det som anförtrotts till oss. En människas beskaffenhet är möjlig genom dess frimodighet och uppriktighet samt skicklighet och talang. Lycklig äro de som besitter en sådan känsla och inställning för detta arbete!

 

Vizr ü vebali yüklenmemek

 

Yabancı kültür ve ideolojilerin baskın ve yaygın etkisi, kültürümüzün çökmesine, manevi değerlerimizin mahvına ve halkımızın dejenerasyonuna yol açmaktadır. Entegre olmak paralellik arzeder; kendi yuvanı, müesseseni kurmak ve öz değerlerle örtüşen eğitim ve faaliyetini vermekle mümkündür. Bunun aksi asimile olmak nesilden nesile kopmaktır. Bundan dolayı bizde istiyoruz ki bizi, başka milletlerden ayıran hususiyet ve faziletlerimizi koruyabilelim, taklide düşmeyelim. Bu anlamda bizlerde bu olumlu atılıma, hizmete olanca gücümüzle destek olmalı, “İslam’ı asrın idrakine söyletmeli”, susamış insanlara iyi rehberlik etmeliyiz. Niçin sorumluluktan ve taşıdığımız mesuliyete karşı kayıtsız kalalım, lâkayt olalım, çocuklarımızın, yavrularımızın vizr ü vebalini şuursuzca yüklenelim! Unutmayalım ki istikbal bu sorumluluğu yüklenenlerindir!

 

Att umgälla för synden

 

Utländsk kultur och ideologiernas förtryck och spridning leder till att vår kultur bryts ner, vår andliga värdighet undergås och leder till att vårt folk fördärvas. Att integreras kräver en parallell tillvaro; att skapa ditt eget bo, att bilda din egen institution och ge utbildning och verksamhet utifrån våra värderingar. Att skapa dess motsats assimilation leder till att generation efter generation går förlorad. Det är med anledning av detta som vi vill bevara våra säregna egenskaper och dygder och inte efterlikna andra. Utifrån denna konklusion låt oss företa och stödja denna verksamhet med all vår kraft ”låta islam sägas med seklets förstånd”, vägleda törstiga människor på ett bra sätt. Varför skall vi verka handlingslösa, likgiltiga för det ansvar och den förpliktelse vi har och umgälla för våra barns synder! Låt oss inte glömma att en framtid öppnar sig för de som tar detta ansvar!

 

Niyetimiz ve amacımız

 

Mesuliyet duygumuz var, milletimize hizmet borcumuzun olduğunun idrakindeyiz. “Şahsiyetli olan sorumluluk alır”anlayışına sahibiz. Amacımız, neslimizin çoğunun doğum yeri olan ve kalıcı olduğumuz İsveç’te vicdanlı, irfanlı, şuurlu ve sorumlu kişiler olarak bizler kendi müesseselerimizle “alt- sosyal yapı”mızı oluşturmak, eğitim ve öğretim hizmeti yapmak, kültürümüzü yaşatmak, inancımızı, örf ve adetlerimizi, zevklerimizi, ahlak ve adabımızı nesillerimize aktarmaktır.

 

Ayrıca toplumun genel refah ve huzuruna katkıda bulunmak, sorumluluk anlayışıyla demokratik hak ve hürriyetlerimizi eksiksiz sahiplenmekte tabii amacımızdır. Niyetimiz Hakk’ın, hayrın istikametinde olmak, kendimizi ve çocuklarımızı en üstün kalitede yetiştirebilmektir.

 

Vårt syfte och vår avsikt

 

Vi har en känsla av ansvar, vi är medvetna om att vi har en skyldighet mot vårt folk. Vår uppfattning är att ”den med personlighet är den som tar ansvar”. Vårt syfte är att med samvete, medvetenhet och ansvar skapa en social grund, att ge utbildning och skolning, att låta vår kultur leva, att överföra vår tro, våra seder, våra traditioner, våra nöjen, vår moral till kommande generationer i Sverige där många av oss är födda och lever.

 

Dessutom är också samhällets välmående och harmoni vårt självklara ovillkorliga syfte och med ansvarskänsla stå för våra demokratiska rättigheter och friheter. Vår avsikt är att gå den rätta och välsignade vägen, att utveckla oss själva och våra barn med höga kvalifikation.

 

Genel görüşümüz

 

İnancımızdan dolayı bütün insanları Hz. Adem dedemizden kardeş olarak görüyoruz; yakınlık duyuyor ve hizmet arzu ediyoruz. İbadetlerin en hayırlısının insanlara hizmet olduğunu biliyoruz. Onların dünya ve ahiretini kurtarabilirsek ne mutlu bize. İsveç’te yerleşik bir durum alan bizler, toplum olarak kendimizi refah ve huzurun bir parçası ve sorumlusu olarak görüyoruz. Demokratik ve modern İsveç toplumunda en temiz ve başarılı çalışmalar yapmak, faydalar sağlamak, gelişmeye, yükselmeye katkıda bulunma gayretindeyiz. Ancak dürüst ve erdemli vatandaşlık ruhu toplumu âbâd eder.

 

Vår allmänna mening

 

Utifrån vår tro ser vi alla människor som syskon från vår förfader profeten Adam; vi känner en närhet och önskar bistå. Vi vet att den gynnsammaste dyrkan är välgörandet till människorna. Om vi undsätter deras detta liv och eviga liv är vi de mest lycksaliga. Vi som är bosatta i Sverige ser oss själva som ansvariga och en del av välfärden och välbefinnandet. I ett demokratiskt och modernt svensk samhälle strävar vi efter att bidra och göra en gedigen och framgångsrikt verksamhet samt att vara till nytta för att utvecklas och höjas. Ett samhälle blir saligt genom ett medborgarskaps känsla av rättskaffenhet och dygd.

 

Temel dinamik

 

Asil bir kadın yetiştirmek için çalışmak asıldır. Bizim en büyük güç kaynağımızdan birisi de şüphesiz hanımefendi kadınlarımızdır. Bir kere çocuklar onların elinde ve onların şefkatli terbiyesi altındadır, erkekle eş değerdedir ve onların üzerinde tesirleride malum. Kadının zihniyet ve tutumu pek çok kimseyi etkileyecek durumda. Şu ata sözüde oldukça manidardır: “Bir milletin kalite ve değeri kadınlarının seviyesiyle ölçülür”. Onun için kadınlarımızın lütfen gücünü anlaması, doğru söze ve çağrıya müsbet cevap vermesi gerekir. Başarılı erkeklerin perde arkasında da mutlaka iyi bir eş ve müşfik bir kadın vardır da onun için öyle muvaffak olmuştur. Kendisine daima üstün bir pâye verilen kadın, hayatında temel dinamiklerindendir.

 

Grund dynamiken

 

Att verka för att utbilda en kvinna är ett krav. En av de vår största styrkekälla är utan tvekan våra ädla kvinnor. För det första hålls barn under deras fostran och deras förbarmande och de är lika värda; dessutom är deras påverkan på männen veterligt. Kvinnan har också egenskap att påverka andra med sin mentalitet och ställning. Det här ordspråket kommer också till rätta med att säga: ”Ett folks standard och värde kan mätas med dess kvinnors utvecklingsläge”. Med anledning av detta bör våra kvinnor uppmärksamma sin styrka och visa ett positivt gehör för denna kallelse. De framgångsrika har blivit lyckosamma därför att de haft en god och kärleksfull maka bakom kulisserna. Kvinnan som alltid bistår till en stor del är en av livets dynamik.

 

Neyi nasıl yapmalıyız

 

Kutub Camiî ve İslam Kültür Merkezi faaliyetlerimizi inşallah birlikte, sisteme entegre, şartların ön gördüğü imkan ve değerler bünyesinde yürütmeye gayret göstereceğiz. Hizmetin kendi içerisinde finansını sağlayacak stratejik bir çalışma ve hiyerarşik nizam oluşturulacaktır. Bütünlük ve beraberlik azminin hedef alınacağı, verimli çalışma sisteminin temel olacağı, konusuna ve mesleğine uygunluk şartının tercih edileceği yapı oluşturulacaktır. Yediden yetmişe bütün üyelerin ve katılımcıların sergilediği maddi ve manevi, efor ve işlev netice getirecektir. Faaliyetler amaca matuf, ihtiyaca, isteğe, tercihe ve katılım realitesine bağlı olacaktır. Kurum ve kuruluşlarla proje işbirliği değerlerle paralellik arz edecektir. Daha müşahhas ve somut şekil inşallah faaliyetlerin başlangıcında netleşecektir.

 

Tillvägagångssätt

 

Vi skall med Allahs hjälp tillsammans integrera ett system för att driva våra verksamheter inom Kutub Moské och Islamisk Kulturcentra utifrån befintliga möjligheter och villkor. Det vi bistår med skall självfinansieras genom strategiska arbeten och ett rangordnat system skall skapas. Mål skall utgå från gemenskap och enhetlighet där grunden skall vara givande systematisk verksamhet utifrån anpassning till teman och yrken. Alla medlemmar och deltagare från små till stora skall utifrån sina materiella och andliga handlingar och gärningar ge resultat. Verksamheterna skall inrikta sig till syftet och tillgodose deltagarnas verkliga behov och önskemål. Gemensamma projekt med institutioner och anstalter skall samtidigt gå jämsides med våra värderingar. En mera utvecklad överläggning och konkret sätt kommer förhoppningsvis vid verksamheternas start.

 

Ekonomik destek

 

Herkesin maddi ve manevi yardımı temel şart, asıl vazife. O halde silkinip doğrulalım, Cenab-ı Hakk’ın rızasını ve saadeti dareyni kazanmak için, dine ve halka hizmette, kadınlı, erkekli, büyüklü, küçüklü, aşk ve şevk ile, el ele, şuurlu ve şumüllü çalışalım! Herkes fedakarlık yapmak zorundadır, kesenin ağzını açmak, masraf yapmak, eza cefa çekmek ve hizmette yarış şuuruna yükselmelidir. Değerler uğruna toplum beraber yürümediği zaman tefrika ve fitne kaçınılmaz olur. Hepimizin omuzunda büyük veballer, sorumluluklar var. Bu Vårby’deki Kutub Camiî ve İslam Kültür Merkezi Projemiz bir sadaka-i cariyedir. Genel bir şuurlanmayla, dayanışmayla, pragmatik anlayışla inşa ve ihya olması gerekir. Bu hizmetin, İsveç’te büyük potansiyele sahip müslüman cemaate rağmen finans kaynağı problemi yaşaması çok acı ve büyük bir gaflettir. Takdir edilmelidir ki beklenilen ve istenilen meblağ ihtiyaç olana kıyasla cüz’idir.

 

Ekonomiskt stöd

 

Materiellt och andligt stöd är en grund och var mans huvud plikt. Låt oss kvinnor, män, stora och små med kärlek och glädje hand i hand, medvetna och omfattande rannsaka oss själva för att få vår skapares samtycke och i religionens syfte arbeta för att övervinna välstånd och en lycklig tillvaro och hjälpa samhället! Det är obligatoriskt för alla att uppoffra, att öppna pengapåsen, att spendera, plågas och våndas och få en tävlansinstinkt för att hjälpa. Om samhället inte går ihop för värderingar blir konflikt och oreda oundvikligt. På allas våra axlar vilar stora umgäller och ansvar. Vårt projekt Kutub Moské och Islamisk Kulturcenter i Vårby är en varaktig allmossa för oss. Detta bör anläggas och uppföras med en allmän medvetenhet utifrån ett solidariskt och pragmatiskt förstånd. Det är sorgligt och likgiltigt att uppleva problem med ekonomiska stödet för detta arbete trots en stor potential muslimsk grupp i Sverige. Det är uppskattande att det förväntade och önskade beloppet är litet jämfört med behovet.

 

Dua ve niyazımız

 

Allah cümlemize faydalı ve verimli çalışmalar yapmayı nasib etsin; gafletten, cahillikten, dalâletten, hatta hıyanetten lütfuyla, keremiyle mahfuz buyursun! İslam’ın değerini bilmede, O’na O’nun istediği tarzda edep ve irfan ile kulluk etmede, gerçekleri görmede ve rızasını kazanmada tevfikini refik eylesin!

 

Gerçek müminlere, edepli, takvalı kullarına yardım ve nusret etmek Cenab-ı Hakk’ın sâdık va’didir. Bütün insanlarımızdan iyi niyetimizi anlamalarını, fikrimizin mesajını doğru algılamalarını ve daimi desteklerini saygıyla arz ederiz.

Selam, cevapları müsbet olanlara!

 

Våra böner och åkallan

 

Må Allah låta oss alla uppnå givande och nyttiga arbeten; skydda oss från likgiltighet, okunnighet, förvillande även från förräderi med sin välvilja och godhet. Må Allah ledsaga oss till att vederbörligt bistå till att förstå islams värde, att leva upp till Hans krav och Honom i med anständighet, se verkligheten och uppnå Hans välsignelse.

 

Att hjälpa och stödja äkta, anständiga, dygdiga muslimer är Allahs uppriktiga löfte. Med respekt önskar vi av alla att förstå vår goda vilja, att uppfatta vårt budskap rätt och att ge oss ett konstant stöd. Hälsning till alla som svarar jakande!

 

Hizmetteki ana temalar

 

1. İslâm dinini, ahlakını ve kültürünü iyi öğrenmek ve öğretmek.

2. Evlatlarımızı yarınlara göre hazırlamak.

3. İnsan kazanmaya önem vermek.

4. Dini ve akideyi, aklı, bedeni, nesli ve malı doğru kullanmak ve korumak.

5. Kalıcı müesseseler ve sosyal çalışmalar tesis etmek.

6. Bütün toplumun refah ve huzurunu teminde sorumlu ve gayretli olmak.

 

Grundteman i arbetet

 

1. Att lära oss och lära ut islams moral och kultur.

2. Att förbereda våra barn för framtiden.

3. Att värdesätta förvärvandet av människan.

4. Att skydda och använda religionen och tron, förståndet, kroppen, avkomman och egendomen på rätt sätt.

5. Att grunda varaktiga institutioner och sociala verksamheter.

6. Att ansvara och sträva för samhällets frid och välfärd.

 

 

“Kutub Camiî ve İslam Kültür Merkezi”

inşa projesine maddi destekleriniz için:

 

“Kutub Moské och İslamisk Kulturcenter”

för stöd till byggprojekt:

 

Postgironummer: 59 22 32-3

Bankgironummer: 736-5703

IBAN SE 10 9500 0099 6034 0592 2323

NDEASESS / Nordea Bank AB

 

Tel: 00 46 8 710 70 95

Email: swedenvisuk@gmail.com

Orgnr: 812800-0612

 

Proje yönetim kurulu

Teşekkürlerimizi sunarız!..

 

 

Styrelsen för projektet

Tackar för medverkan!

YAZARLARIMIZ
Dr. Şehabettin Kırdar 
بسم الله الرحمن الرحيم
Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma 
Dinimizi Hakkıyla Yaşayarak Avrupalı Olabiliriz!
Galip Bozkurt 
Muhterem Kardeşim!
TÜM YAZARLARIMIZ 

GÜNCEL MAKALELER
Hüseyin Yürük 
Nazik ve Zarif İnsanların Dini İslam!
Recep Koçak 
Sözü Güzel Söylemek
Said Nohut 
Nerede O Eski Vakıflar?
 
GÜNCEL HABERLER  
 Dört Dilde Yayınlanan Tanıtım Broşürümüz İçin T...
 Mescid-i Nebevî’nin Yapılışı
 Cami ve Kültür Merkezi İnşa Projemiz Başladı
 VISUK, Çocuklarımızın Geleceği İçin Çalışıyor
 VISUK, 23 Yıldır İsveç’te
 İsveç’te Cami ve Mescitler
 İsveç’teki Müslümanların Sosyo-Ekonomik Durumu
 İsveç Müslümanlarının Tarihçesi
 Kutub Camiî’nin Merkezi Olarak İsveç
 İsveç, Yaşam Kalitesinde Altıncı Sırada
 Seyyid'ül İstiğfar Duası / Sejjidul istighfar -...
 
  copyright © irfanstiftelse.com
Bize Ulaşın | RSS | Sitene Ekle | Reklam | Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap